Descripció accions formatives

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

Amb la finalitat de millorar els coneixements i habilitats entorn la prevenció i intervenció en violències de gènere de professionals que treballen amb joves, realitzarem 10 cursos formatius semipresencials dirigits a:

  • Professorat de mòduls formatius de l'àrea d'atenció a la comunitat
  • Tècnics/ques d'Integració Social
  • Infermeres/rs del programa "Salut i Escola"
  • Professionals de joventut (personal dels serveis d'informació juvenil, personal tècnic i dinamitzadors/ores juvenils)
  • Professionals d'entitats juvenils i/o que treballen amb joves
  • Monitors/ores i directors/ores de lleure

El curs, que es desenvoluparà amb metodologies participatives i reflexives que faciliten l'aprenentatge a través de dinàmiques vivencials, és de trenta hores presencials -distribuïdes en sis sessions- i de deu hores de treball individual de l'alumnat amb tutorització online.

La primera part de l'acció formativa es centrarà en la comprensió del complex fenomen de les violències de gènere en les seves diferents expressions, tot incidint en les accions que poden desenvolupar educadors/es i altres professionals que treballen amb joves per a la seva eradicació.Successivament, es facilitaran eines i recursos útils per a la posada en pràctica d'allò après i es donarà suport a les participants, de manera presencial i virtual, en el disseny d'una petita intervenció que hauran de realitzar en el seu àmbit professional.

Finalment, en aquests cursos gratuïts, les i els participants seran peces clau per a la seva avaluació que donarà lloc a la posterior millora del curs. Amb aquesta finalitat se'ls demanarà l'opinió en les sessions presencials i hauran de complimentar uns qüestionaris virtuals anònims.

Anàlisi de marcs legals i polítics

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

Anàlisi de marcs legals i polítics

L'objectiu principal del Report 2 és entendre el marc legal i els discursos polítics dels diferents països participants en el projecte Gap Work ( Regne Unit , Irlanda , Itàlia i Espanya ) i de la Unió Europea com a entitat supranacional . En particular , ens agradaria entendre com es relacionen les violències de gènere i les persones joves en les diferents lleis i quines meta- narratives hi ha darrere de la legislació nacional i supranacional en violències de gènere . Aquesta informació ens ajudarà a entendre l'espai polític - legal en què cada soci pot moure’s per tal de promoure la formació en violències de gènere per a professionals que treballen amb joves .

 

Aquest document es durà a terme en 3 etapes :

PART I : Marc Legal i discursos polítics

La primera part de l'informe consistirà en un mapeig de les diverses lleis que parlen sobre violències de gènere en els 4 països socis del projecte ( Regne Unit , Itàlia , Irlanda i Espanya ) a més de la UE , i ens centrarem en entendre de quina manera tracten als joves i en quines diferents conceptualitzacions sobre violències de gènere estan basades . A més , s'oferirà també una genealogia dels principals discursos polítics en quant a violències de gènere i joves .

PART II : Abordant les narratives sobre violències de gènere en els textos legals

La forma i metodologia es desenvoluparan en profunditat al final de la Part I , quan les entrevistes i la revisió de la literatura s'han desenvolupat completament . Inclourà una reflexió sobre com s'entenen els diferents conceptes sobre violències de gènere en cada context i com es tenen en compte el gènere i l'edat. També mirarem d'entendre de quina manera aquestes lleis influeixen les polítiques públiques mitjançant la realització d'una anàlisi de 1-2 lleis de cada país soci i les compararem entre elles .

Part III ( TBD ) : Anàlisi en profunditat dels diferents marcs legals

Cada soci que vulgui ( i pugui) continuarà l'anàlisi iniciada a la Part II amb una metodologia a determinar , que s'estendrà a la legislació més rellevant i també a polítiques públiques . Des de l'equip català , portarem a terme l'anàlisi del marc espanyol

Investigació: inicial

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

Des del projecte Gap Work durem a terme les següents activitats de recerca:

  • Avaluació de formacions

 

  • Anàlisi de marcs legals i politics

L'equip de la URV és l’encarregat de dur a terme el Report 2 del projecte Gap Work.

L’objectiu principal del Report 2 és entendre el marc legal i els discursos polítics dels diferents països participants en el projecte sobre violències de gènere i joventut.

Les finalitats del Report 2 són

a)      Oferir informació útil als socis del projecte per tal que coneguin els seus propis marcs legals i polítics

b)      Oferir a altres persones investigadores un estat de la qüestió sobre marcs legals i polítics sobre violències de gènere i joventut en l’àmbit Europeu

Més informació sobre el Report 2 en aquest enllaç (link a l’apartat 3.2)

 

  • Articles

Des de l’equip català del projecte hem publicat articles sobre el projecte i n’estem preparant d’altres.

Aquests son els articles que hem publicat :

Marcos legislativos y prácticas educativas sobre violencias de género y juventud en Cataluña, Octubre 2013 (Link o attachment)

 

  • Ponències

Des de l’equip català del projecte hem realitzat ponències en diferents congressos i seminaris sobre el Gap Work. Aquestes són les ponències que hem realitzat:

-“Generating new understandings of gender violence for work with young people”, Oñati, Juliol 2013