Anàlisi de marcs legals i polítics

Escrit per Super User. Posted in Uncategorised

Anàlisi de marcs legals i polítics

L'objectiu principal del Report 2 és entendre el marc legal i els discursos polítics dels diferents països participants en el projecte Gap Work ( Regne Unit , Irlanda , Itàlia i Espanya ) i de la Unió Europea com a entitat supranacional . En particular , ens agradaria entendre com es relacionen les violències de gènere i les persones joves en les diferents lleis i quines meta- narratives hi ha darrere de la legislació nacional i supranacional en violències de gènere . Aquesta informació ens ajudarà a entendre l'espai polític - legal en què cada soci pot moure’s per tal de promoure la formació en violències de gènere per a professionals que treballen amb joves .

 

Aquest document es durà a terme en 3 etapes :

PART I : Marc Legal i discursos polítics

La primera part de l'informe consistirà en un mapeig de les diverses lleis que parlen sobre violències de gènere en els 4 països socis del projecte ( Regne Unit , Itàlia , Irlanda i Espanya ) a més de la UE , i ens centrarem en entendre de quina manera tracten als joves i en quines diferents conceptualitzacions sobre violències de gènere estan basades . A més , s'oferirà també una genealogia dels principals discursos polítics en quant a violències de gènere i joves .

PART II : Abordant les narratives sobre violències de gènere en els textos legals

La forma i metodologia es desenvoluparan en profunditat al final de la Part I , quan les entrevistes i la revisió de la literatura s'han desenvolupat completament . Inclourà una reflexió sobre com s'entenen els diferents conceptes sobre violències de gènere en cada context i com es tenen en compte el gènere i l'edat. També mirarem d'entendre de quina manera aquestes lleis influeixen les polítiques públiques mitjançant la realització d'una anàlisi de 1-2 lleis de cada país soci i les compararem entre elles .

Part III ( TBD ) : Anàlisi en profunditat dels diferents marcs legals

Cada soci que vulgui ( i pugui) continuarà l'anàlisi iniciada a la Part II amb una metodologia a determinar , que s'estendrà a la legislació més rellevant i també a polítiques públiques . Des de l'equip català , portarem a terme l'anàlisi del marc espanyol